خواب
من تعبير خوابهايم خود هستم.
تکه هاى آينه اى شکسته
پاره هاى خيال
يادها در ذهن مشوش
رازگونه در هم تنيده ميشوند
تا زندگى مرا شکل دهند.

فرديت خوابهاى خود،
همان کس و همان چيزى است
که او را من مينامم.

فردا هيچ اتفاقى نخواهد افتاد
اگر امشب آن را در خواب نبينم، يا شبهاى پيشتر
در زندگيم حادثه اى نيست
که از پيش در خوابى نديده باشم.

زندگى خواب است
تخيلى است مجسم
نقشى است که در بيدارى
در صحنه نمايش خوابهاى خود
هرروز بازى ميکنم.

واقعيت اينستکه
من نيستم که خواب ميبينم
اين خواب است که مرا ميبيند.